JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Boekjaar 2016
Met ons jaarlijkse optreden bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere, ons Matineeconcert en ons optreden op het Havenfestival is de stichting AJSO een vaste waarde in het cultuurlandschap van de gemeente Almere. De samenwerking met de Theaterschool en het KAF bij het inmiddels jaarlijkse Kerst sing-a-long concert trekt meer en meer publiek. Daarnaast werken wij samen met de stichting Collage bij het Hallo AJSO concert voor de lagere scholen van Almere en met Who's Next bij hun jaarlijks terugkerend kamermuziekfestival. Bij al onze concerten is er steeds ruim baan voor Almeers talent. 

Balans 2016
In het Eigen Vermogen zijn de resultaten van voorgaande jaren en de voorziening instrumentarium verwerkt. Dankzij een legaat uit de nalatenschap van onze ere-voorzitter Patricia van Doorn hebben wij een speciaal stimuleringsfonds in het leven geroepen.

Winst- en verliesrekening 2016
De opbrengst cursusgelden blijft stabiel. Er was geen buitenlandreis in 2016. Hogere opbrengst bij concerten en een lager bedrag aan sponsoring en overige opbrengsten geeft een lagere totale opbrengst ten opzichte van 2015 als resultaat. Hogere opbrengst bij concerten leveren ook hogere algemene- en organisatiekosten op. Daarnaast werden wij geconfronteerd met kosten Buma Stemra. Het jaar 2016 is met een licht verlies afgesloten.

Balans 2016

  Balans 2016 Balans 2015
Activa        
Immateriële vaste activa        
Materiële vaste activa 23.015,12   24.461,17  
Kortlopende vorderingen        
Vooruit betaalde kosten 1.923,25   3.218,41  
Debiteuren 1.938,08   5.070,71  
Vordering inzake belastingen 2.606,31   1.840,66  
Overige vorderingen en overlopende activa 4.370,19   4.000,00  
Totaal kortlopende vorderingen 10.837,83   14.129,78  
Liquide middelen 30.487,56   25.548,30  
Totaal Activa 64.340,51   64.139,25  
Passiva        
Eigen vermogen   18.252,42   2.327,50
Reserves (resultaat 2013 en 2014)      9.066,13  
Patricia van Doorn stimuleringsfonds   9.847,00    
Voorziening instrumentarium        23.821,00
Voorziening studieweekend en buitenlandse reis  

15.500,00

  5.000,00
Kortlopende schulden        
Schulden aan leveranciers   4.829,94    2.601,54
Schuld inzake belastingen   747,31   1.086,67
Overige schulden en overlopende passiva  

16.045,84

   37.198,62
Totaal: Kortlopende schulden   21.623,09   40.886,83
Totaal: Passiva   65.222,51   62.969,20
Resultaat 882,00   1.170,05  
Totaal: Balans 65.222,51 65.222,51 64.139,25  64.139,25

 

Winst- en verliesrekening 

  Winst- en verliesrekening 2016 Winst- en verliesrekening 2015
Opbrengsten        
Opbrengsten cursusgelden   25.572,69    25.883,82
Eigen bijdrage studieweekend en buitenlandreis   6715,00    27.667,50
Opbrengst concerten   58.848,50    38.763,84
Subsidies   80.000,00    80.000,00
Sponsoring   12.424,10   18.326,85
Overige opbrengsten   4.331,51    7.031,58
Totaal: Opbrengsten   187.891,80   197.673,59
Kosten        
Dirigenten, repetitoren en invallers 91.259,75   92.908,59  
Afschrijvingskosten 3.988,55   5.667,95  
Materiaalkosten 4.538,51   4.937,80  
Algemene adm. en organisatiekosten 24.513,90   15.520,05  
Eigen concerten 9.932,87   7.995,82  
Studieweekenden en buitenlandreizen 26.498,14   37.001,48  
Huisvestingskosten 28.042,08   24.486,52  
Totaal: Kosten 188.773,80   196.503,54  
Resultaat   882,00   1.170,05
Totaal: Winst- en verliesrekening 188.773,80 188.773,80 197.673.59  197.673.59