JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING

Algemene grondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders is aangegeven, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Boekjaar 2017
Met ons jaarlijkse optreden bij de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Almere, ons Matineeconcert en ons optreden op het Havenfestival is de stichting AJSO een vaste waarde in het cultuurlandschap van de gemeente Almere. De samenwerking met de Theaterschool en het KAF bij het inmiddels jaarlijkse Kerst sing-a-long concert trekt meer en meer publiek. Daarnaast werken wij samen met de stichting Collage bij het Hallo AJSO concert voor de lagere scholen van Almere en met Who's Next bij hun jaarlijks terugkerend kamermuziekfestival. Bij al onze concerten is er steeds ruim baan voor Almeers talent

Balans 2017
In het Eigen Vermogen zijn de resultaten van voorgaande jaren en de voorziening instrumentarium verwerkt. Dankzij een legaat uit de nalatenschap van onze ere-voorzitter Patricia van Doorn hebben wij een speciaal stimuleringsfonds in het leven geroepen. In 2017 hebben wij hier eenmalig de cursistenbijdrage van de Stijkersklas van voldaan. Door de aanschaf van 90 iPads is de balans aanzienlijk gegroeid. De iPads zijn mede gefinancierd door een lening van de Stichting Vrienden van AJSO en een bijdrage van de Stichting Cultuurfonds Almere.

Winst- en verliesrekening 2017
De opbrengst cursusgelden blijft stabiel. Lagere opbrengst bij concerten en een lager bedrag aan sponsoring en een hoger bedrag aan overige opbrengsten geeft een lagere totale opbrengst ten opzichte van 2016. Er was geen buitenlandreis in 2017, waardoor de totale kosten, ondanks stijging van dirigentkosten lager waren dan in 2016. Ook de kosten van de eigen concerten en huisvestingskosten waren lager dan in 2016. Het jaar 2017 hebben we met een iets groter negatief resultaat afgesloten dan 2016.

Balans 

  Balans 2017 Balans 2016
Activa        
Immateriële vaste activa        
Materiële vaste activa 54.682,21   23.015,12  
Kortlopende vorderingen        
Vooruit betaalde kosten 23.430,61   1.923,25  
Debiteuren 3.499,21   1.938,08  
Vordering inzake belastingen 1.767,79   2.606,31  
Overige vorderingen en overlopende activa 5.893,63   4.370,19  
Totaal kortlopende vorderingen 34.591,24   10.837,83  
Liquide middelen 14.631,78   30.487,56  
Totaal Activa 103.905,23   64.340,51  
Passiva        
Eigen vermogen   17.370,42   18.252,42
Patricia van Doorn stimuleringsfonds   9.149,50   9.847,00
Bestemmingsfonds digitale bladmuziek/iPads   1.430,00    
Voorziening studieweekend en buitenlandse reis   15.500,00  

15.500,00

Kortlopende schulden        
Schulden aan leveranciers   6.460,25   4.829,94
Schuld inzake belastingen   1.105,86   747,31
Overige schulden en overlopende passiva   39.866,81  

16.045,84

Totaal: Kortlopende schulden   47.432,92   21.623,09
Totaal: Passiva   108.022,84   65.222,51
Resultaat 4.117,61   882,00  
Totaal: Balans 108.022,84 108.022,84 65.222,51 65.222,51

 

Winst- en verliesrekening 

  Winst- en verliesrekening 2017 Winst- en verliesrekening 2016
Opbrengsten        
Opbrengsten cursusgelden   25.111,51   25.572,69
Eigen bijdrage studieweekend en buitenlandreis   6.435,00   6.715,00
Opbrengst concerten   37146,41   58.848,50
Subsidies   80.000,00   80.000,00
Sponsoring   8.709,84   12.424,10
Overige opbrengsten   23.984,00   4.331,51
Totaal: Opbrengsten   181.376,86   187.891,80
Kosten        
Dirigenten, repetitoren en invallers 107.087,91   91.259,75  
Afschrijvingskosten 5.472,91   3.988,55  
Materiaalkosten 1849,46   4.538,51  
Algemene adm. en organisatiekosten 25.765,03   24.513,90  
Eigen concerten 4.860,50   9.932,87  
Studieweekenden en buitenlandreizen 16.014,21   26.498,14  
Huisvestingskosten 24.454,35   28.042,08  
Totaal: Kosten 185.504,37   188.773,80  
Resultaat   4.117,61   882,00
Totaal: Winst- en verliesrekening 185.504,37 185.504,37 188.773,80 188.773,80